Valsts pārbaudes darbi vispārējās izglītības iestādēs 2023./2024. mācību gadā

Publicēts 2023. gada 18. septembrī

2023./2024. mācību gadā 9.klases noslēgumā skolēniem jākārto centralizētie eksāmeni latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā. Savukārt, lai pabeigtu vidusskolu, ir jānokārto trīs eksāmeni vismaz optimālajā mācību satura apguves līmenī, un divi - augstākajā līmenī.  Valsts pārbaudes darbu kārtošanai jāpiesakās no 1. novembra līdz 15. decembrim. Lai eksāmeni būtu nokārtoti, gan 9., gan 12. klases skolēniem jāuzrāda vismaz 15% snieguma rezultāts. Sertifikātus skolēni varēs saņemt elektroniskā formā.

Tiešsaistes semināra par 2023./2024. mācību gada aktualitātēm, t.sk. par valsts pārbaudes darbiem, prezentācijas un ierakstu lūdzam skatīt VISC interneta vietnē.

Valsts pārbaudes darbi pamatskolā

6. klases skolēniem šajā mācību gadā tiek plānots monitoringa darbs rēķinpratībā un tekstpratībā, savukārt 3. klases skolēni monitoringa darbu rēķinpratībā un tekstpratībā kārtos, sākot ar  2024./2025. mācību gadu.

9. klases skolēni kārtos starpdisciplināru diagnosticējošo (monitoringa) valsts pārbaudes darbu, kurā būs ietverts sociālās un pilsoniskās, dabaszinību un tehnoloģiju mācību jomu saturs.

9. klases noslēgumā ir jākārto trīs centralizētie eksāmeni: latviešu valodā, matemātikā un vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (angļu, vācu vai franču). Svešvalodas pārbaudījums būs jākārto pirmajā apgūtajā svešvalodā. Vērtējums visos eksāmenos par vispārējās pamatizglītības ieguvi tiks izteikts procentos. 9. klases skolēni valsts pārbaudījumus kārtos maijā un jūnijā.

Ja skolēns kādā no eksāmeniem nebūs ieguvis 15%, tad skolēns saņems liecību un atkārtoti apgūs visus pamatizglītības programmas mācību priekšmetus un stundu plānā ietvertos mācību priekšmetus, un atkārtoti kārtos noslēguma pārbaudījumus nākamā mācību gada noslēgumā.

Valsts pārbaudes darbi vidusskolā

Vidusskolēni 2024. gada aprīlī kārtos monitoringa valsts pārbaudes darbu vienā priekšmetā pēc izvēles: fizikā, ķīmijā, bioloģijā (optimālajā mācību satura apguves līmenī) vai dabaszinībās (vispārējā mācību satura apguves līmenī).

Lai iegūtu atestātu par vispārējo vidējo izglītību, skolēniem būs jānokārto šādi valsts pārbaudes darbi:

 • latviešu valodā (vismaz optimālajā mācību satura apguves līmenī);
 • svešvalodā – angļu, vācu vai franču (vismaz optimālajā (B2) līmenī);
 • matemātikā (vismaz optimālajā līmenī);
 • divos no padziļinātajiem kursiem (augstākajā līmenī). Ja skolēns kārto centralizēto eksāmenu augstākajā līmenī latviešu valodā, svešvalodā (angļu, vācu vai franču) vai matemātikā (vismaz divos no minētajiem priekšmetiem), tad var kopumā kārtot trīs eksāmenus. Ja citos priekšmetos, tad eksāmenu skaits attiecīgi palielinās.

Skolēni varēs jau 11. klasē kārtot optimālā līmeņa eksāmenus latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā. Nepieciešamības gadījumā būs iespēja šos eksāmenus kārtot atkārtoti 12. klasē. Savukārt 12. klases skolēniem būs jānokārto vismaz divi eksāmeni augstākajā līmenī no 14 piedāvātajām izvēlēm. Eksāmeni vidusskolu beidzējiem notiks maijā un jūnijā.

Tāpat kā līdz šim, vidusskolēniem būs iespēja aizstāt svešvalodas centralizēto eksāmenu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu. Optimālajā līmenī vērtējums nedrīkst būt zemāks par B2, savukārt augstākajā līmenī jāiegūst vismaz C1.

Tiešsaistē tiks organizēti trīs eksāmeni: programmēšanā, ģeogrāfijā, kultūrā un mākslā.

2023./2024. mācību gadā vidējās izglītības programmu absolventi atestātu varēs iegūt, ja katrā eksāmenā būs saņemts vismaz 15% vērtējums, nevis 10% kā iepriekšējā mācību gadā. 2024./2025. gadā būs jāiegūst jau 20%.

Eksāmeni ārpus noteiktajiem laikiem

Visiem eksāmeniem, ko kārto pēc 9. vai 12. klases, ir noteikti papildu kārtošanas datumi, kas paredzēti tiem skolēniem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ (veselības, sporta sacensību vai neparedzētu apstākļu dēļ - nepieciešams uzrādīt izziņu) tos nevar kārtot sākotnēji noteiktajos datumos.

Pieteikšanās valsts pārbaudes darbu kārtošanai

Pieteikšanās eksāmenu kārtošanai ir jāveic Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā (VPS):

 • vispārējās vidējās izglītības eksāmeniem skolēni piesakās paši, atzīmējot, kurus eksāmenus un kādā mācību satura apguves līmenī kārtos,
 • vispārējās pamatizglītības eksāmeniem pieteikšanos veic izglītības iestāde, pamatojoties uz 9. klases skolēna vai viņa vecāka (likumiskā pārstāvja) iesniegumu, kurā norādīti eksāmeni, kurus izglītojamais kārtos.

Skolēni piesakās centralizēto eksāmenu kārtošanai no 1. novembra līdz 15. decembrim, bet mainīt vai papildināt savu izvēli iespējams ne vēlāk kā 6 nedēļas pirms attiecīga eksāmena norises datuma, rakstot skolas direktoram iesniegumu. Lai varētu kārtot augstākā līmeņa eksāmenus, skolēniem jāizpilda piekļuves nosacījumi - jāapliecina prasmju apguve atbilstoši augstākā apguves līmeņa kursa saturam, kuras ir sarežģīti novērtēt eksāmena norises laikā, un vērtējums par šo prasmju apguvi nedrīkst būt zemāks par 4 ballēm. 8 nedēļas pirms eksāmena norises skolēns VPS pievieno patstāvīgi veikto darbu.

Atbrīvojumi no valsts pārbaudījumiem

No valsts pārbaudījumiem skolēnu var atbrīvot ar ārsta - speciālista (psihiatra, neirologa vai hematoonkologa) vai ārstu konsīlija atzinumu. To paredz Ministru Kabineta noteikumi Nr.31 “Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem”. Ārsta - speciālista vai ārstu konsīlija atzinums kopā ar iesniegumu izglītības iestādē jāiesniedz ne vēlāk kā līdz konkrētā mācību gada 1.martam.

Skolēni, kuri netiks atbrīvoti no valsts pārbaudījumiem, būs tiesīgi saņemt savām speciālajām vajadzībām atbilstošus atbalsta pasākumus saskaņā ar noteikumiem par valsts pārbaudījumu norises kārtību un noteikumiem par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību.

Jaunie noteikumi paredz no valsts pārbaudījumiem atbrīvot arī patvēruma meklētāja, bēgļa vai alternatīvā statusa ieguvušas personas, kuras atbilstoši Patvēruma likumam iesniegušas patvēruma meklētāja personas dokumenta vai ārzemnieka personas apliecības kopiju, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas kopiju vai termiņuzturēšanās atļaujas kopiju un attiecīgajā mācību gadā uzsākuši mācības Latvijas izglītības iestādēs.  

Savukārt vidusskolēnu, kurš olimpiskā sporta veida valsts pieaugušo izlases komandas dalībnieks un valsts pārbaudījumu norises laikā piedalās sporta federācijas apstiprinātā sporta sacensību kalendārā iekļautajās starptautiskajās sporta sacensībās vai sporta nometnē ārpus Latvijas teritorijas,  no valsts pārbaudījumiem par vispārējās vidējās izglītības ieguvi atbrīvo ar izglītības un zinātnes ministra lēmumu. Vecākiem vai pašam jaunietim, ja viņš sasniedzis pilngadību, iesniegums Izglītības un zinātnes ministrijā jāiesniedz ne vēlāk kā mēnesi pirms pirmā valsts pārbaudījuma norises dienas, pievienojot attiecīgās sporta federācijas apliecinājumu.

Atbalsta pasākumi

Sākot ar 2023./2024. mācību gadu, tiks atvieglota kārtība, kādā piešķir atbalsta pasākumus eksāmenu kārtošanai. Atbalsta pasākumus skolēniem gan 9.klases, gan vidējās izglītības valsts pārbaudījumos turpmāk varēs noteikt ne tikai valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija, bet arī skolas skolotājs logopēds, speciālais pedagogs, izglītības vai klīniskais psihologs. 

Atbalsta pasākumus nosaka ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu, pamatojoties uz pilngadīga izglītojamā vai nepilngadīga izglītojamā likumiskā pārstāvja iesniegumu, kas līdz attiecīgā mācību gada 1. martam iesniegts izglītības iestādes vadītājam. Pārbaudes darbos piemēro tos atbalsta pasākumus, kādus izglītojamais ir saņēmis izglītības programmas īstenošanas procesā.

Centralizēto eksāmenu kārtošana pēc vidējās izglītības ieguves

Personām, kuras jau ieguvušas vidējo izglītību un saņēmušas atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību, bet iepriekšējos gados nav kārtojušas nepieciešamos centralizētos eksāmenus (CE) vai vēlas uzlabot to rezultātus, ir iespēja pieteikties CE kārtošanai augstskolā, kas noslēgusi sadarbības līgumu ar VISC.

CE norise augstskolā tiek organizēta vienlaicīgi ar eksāmenu norisi skolās pēc vienotas pārbaudījumu norises kārtības. Eksāmenu attiecīgajā mācību gadā drīkst kārtot vienu reizi. Ja iegūtais vērtējums neapmierina, eksāmenam atkārtoti var pieteikties nākamajā mācību gadā.

Eksāmenu kārtošanai jāpiesakās līdz 2023. gada 15. decembrim.

Centralizēto eksāmenu kārtošana, ja iepriekšējos gados vidējā izglītība nav iegūta

Ja iepriekšējos mācību gados vidējā izglītība nav iegūta, tad, lai varētu saņemt atestātu par vispārējo vidējo izglītību, izglītojamajiem būs jāapgūst visi tie priekšmeti, kas iekļauti izglītības programmā un kuri iepriekš nav apgūti, un jānokārto valsts pārbaudes darbi optimālajā un/ vai augstākajā līmenī atbilstoši jaunajam mācību saturam.

Sertifikātu izsniegšana

Eksāmenu sertifikāti būs pieejami elektroniskā formātā Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā (VPS), kā arī, autorizējoties caur internetbanku vai e-parakstu portālā Latvija.lv:

 • Sertifikātus par pamatizglītību plānots izsniegt 2024. gada 21. jūnijā;
 • Sertifikātus par vispārējo vidējo izglītību - 2024. gada 11. jūlijā.

Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevarēs piedalīties valsts pārbaudījumos noteiktajā laikā un tos kārtos papildtermiņā, sertifikāti par pamatizglītību būs pieejami no 2024. gada 28. jūnija, bet par vispārējo vidējo izglītību - no 2024. gada 17. jūlija. Par katru valsts pārbaudes darbu tiks sagatavots atsevišķs sertifikāts, kurā tiks norādīts vērtējums procentos.

Papildu informācija:

 


NB! Informācija ir aktuāla raksta publicēšanas brīdī. Izmaiņu gadījumā raksta saturs tiks papildināts!

 

VALSTS PĀRBAUDES DARBU NORISES LAIKI 2023./2024. MĀCĪBU GADĀ


MONITORINGA DARBI 6. un 9. klasē

6. klasē

Monitoringa darbs rēķinpratībā un tekstpratībā  (laiks tiks precizēts).

9. klasē

Starpdisciplinārais diagnosticējošais darbs (laiks tiks precizēts).


PAMATSKOLĀ - 9. klasē

Centralizētie eksāmeni notiek:

1.Vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles:

 • Angļu valodā: rakstu daļa – 2024. gada 22. maijā, mutvārdu daļa – 22., 23. un 24. maijā;
 • Vācu valodā: rakstu daļa – 2024. gada 22. maijā, mutvārdu daļa – 22. un 23. maijā; 
 • Franču valodā: rakstu daļa – 2024. gada 22. maijā, mutvārdu daļa – 22. maijā;

2.Latviešu valodā: rakstu daļa – 2024. gada 28. maijā, mutvārdu daļa – 27., 28., 29., 30. maijā;

3.Matemātikā: 2024. gada 4. jūnijā.

Eksāmeni ārpus noteiktajiem laikiem (skolēniem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajos laikos) notiek:

1.Latviešu valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 10. jūnijā;

2.Matemātikā:  2024. gada 12. jūnijā;

3.Vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles:

Angļu valodā: rakstu daļa – 2024. gada 14. jūnijā, mutvārdu daļa – 14. jūnijā;

Vācu valodā: rakstu daļa – 2024. gada 14. jūnijā, mutvārdu daļa – 14. jūnijā; 

Franču valodā: rakstu daļa – 2024. gada 14. jūnijā, mutvārdu daļa – 14. jūnijā.

 


VIDUSSKOLĀ

Monitoringa darbi vienā mācību priekšmeta kursā pēc izglītojamā izvēles notiek:

Fizikā (optimālajā mācību satura apguves līmenī): 2024. gada 16. aprīlī;

Ķīmijā (optimālajā mācību satura apguves līmenī): 2024. gada 18. aprīlī;

Bioloģijā (optimālajā mācību satura apguves līmenī): 2024. gada 24. aprīlī;

Dabaszinībās (vispārīgajā mācību satura apguves līmenī): 2024. gada 30. aprīlī.

 

Centralizētie eksāmeni notiek:

Optimālajā mācību satura apguves līmenī:

1.Latviešu valodā: rakstu daļa – 2024. gada 15. maijā, mutvārdu daļa – 5., 6. un 7. jūnijā;

2.Svešvalodā:

 • Angļu valodā: rakstu daļa – 2024. gada 3. jūnijā, mutvārdu daļa – 3., 4. un 5. jūnijā;
 • Franču valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 4. jūnijā;
 • Vācu valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 6. jūnijā;

3.Matemātikā: 2024. gada 13. jūnijā.

Augstākajā mācību satura apguves līmenī:

1.Sociālajās zinātnēs: 2024. gada 13. maijā;   

2.Latviešu valodā un literatūrā: 2024. gada 15. maijā;

3.Kultūrā un mākslā: 2024. gada 17. maijā;

4.Ģeogrāfijā: rakstu daļa – 2024. gada 20. maijā, praktiskā daļa – 21. maijā;

5.Ķīmijā: rakstu daļa – 2024. gada 23. maijā, praktiskā daļa – 24. maijā;

6.Dizainā un tehnoloģijās: 2024. gada 27. maijā;

7.Fizikā: rakstu daļa – 2024. gada 29. maijā, praktiskā daļa – 30. maijā;

8.Svešvalodā: 

 • Angļu valodā: rakstu daļa – 2024. gada 3. jūnijā, mutvārdu daļa – 5., 6. jūnijā;
 • Franču valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 4. jūnijā;
 • Vācu valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 6. jūnijā;
 • Krievu valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 7. jūnijā;

9.Bioloģijā: rakstu daļa – 2024. gada 10. jūnijā, praktiskā daļa – 11. jūnijā;

10.Matemātikā: pirmā un otrā daļa – 2024. gada 13. jūnijā, trešā un ceturtā daļa – 2024. gada 14. jūnijā;

11.Vēsturē: 2024. gada 17. jūnijā;

12.Programmēšanā: 2024. gada 19. jūnijā.

Eksāmeni ārpus noteiktajiem laikiem (skolēniem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajos laikos) notiek:

Optimālajā mācību satura apguves līmenī:

1.Svešvalodā:

 • Angļu valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 20. jūnijā;
 • Vācu valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 20. jūnijā vai 10. jūlijā;
 • Franču valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 20. jūnijā vai 10. jūlijā;

2.Latviešu valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 25. jūnijā;

3.Matemātikā: 2024. gada 27. jūnijā;

Augstākajā mācību satura apguves līmenī:

1.Svešvalodā:

 • Angļu valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 20. jūnijā;
 • Vācu valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 20. jūnijā vai 10. jūlijā;
 • Franču valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 20. jūnijā vai 10. jūlijā;
 • Krievu valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 20. jūnijā vai 10. jūlijā;

2.Dizainā un tehnoloģijās: 2024. gada 21. jūnijā;

3.Latviešu valodā un literatūrā: 2024. gada 25. jūnijā;

4.Sociālajās zinātnēs: 2024. gada 26. jūnijā;

5.Matemātikā: pirmā un otrā daļa – 2024. gada 27. jūnijā, trešā un ceturtā daļa – 2024. gada 28. jūnijā;

6.Programmēšanā: 2024. gada 1. jūlijā;

7.Ķīmijā: rakstu daļa  un praktiskā daļa – 2024. gada 2. jūlijā;

8.Kultūrā un mākslā: 2024. gada 3. jūlijā;

9.Bioloģijā: rakstu daļa un praktiskā daļa – 2024. gada 4. jūlijā;

10.Ģeogrāfijā: rakstu daļa un praktiskā daļa – 2024. gada 5. jūlijā;

11.Fizikā: rakstu daļa un praktiskā daļa – 2024. gada 8. jūlijā;

12.Vēsturē: 2024. gada 9. jūlijā.

 

Ieteikt rakstu